• Lietuviškai
  • English
  • Polski
  • Русский

Veiklos Sritys

Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas

Tvarkome įmonių buhalterinę apskaitą. Teikiame įmonių ir kitų ūkio subjektų kompleksinę buhalterinės apskaitos vedimo paslaugą. Registruojame įmones mokesčiu mokėtoju, PVM mokėtoju, pildome mokesčių deklaracijas. Tvarkome mėnesines ir metines ataskaitas, bei…

Užsieniečių įdarbinimas (leidimas dirbti)

Užsieniečiai (trečiųjų šalių piliečiai), kurie nori dirbti Lietuvoje, visų pirma turi gauti leidimą dirbti. t.y asmenys yra įpareigojami gauti gauti leidimus, kurie suteikia jiems tokią teisę (pabrėžtina Lietuvos Respublikos įstatymuose…

Vizos gavimas

UAB „Teisės garantas“ teikia teisinę pagalbą nacionalinės vizos ir šengeno vizos gavimo klausimais. Užsienietis, norintis gauti vieną iš minėtų vizų turi pateikti daug dokumentų, todėl mūsų teisininkai suteiks visą reikiamą…

Leidimas laikinai gyventi

Užsieniečiui suteiktas leidimas laikinai gyventi Lietuvos respublikoje yra dokumentas, kuris suteikia teisę gyventi Lietuvos respublikoje leidime nurodytą laikotarpį. Asmuo kuriam toks leidimas yra suteiktas, gali laisvai, savo nuožiūra pasirinkti gyvenamąją…

Prieglobsčio teisė

Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje yra nurodyta, jog kiekvienas asmuo turi teisę į prieglobstį (18 straipsnis). Prieglobstis Lietuvoje. Asmeniui pagal Lietuvos Respublikos numatytus teisės aktus gali būti suteikta – papildoma…

Atleidimas nuo baudų ir delspinigių

Atleidimo nuo baudų ir delspinigių pagrindus nustato MAĮ 100 ir 141 straipsniai. Nuo paskirtų baudų ir delspinigių mokėjimo mokesčių mokėtojas gali būti atleidžiamas: jo prašymu arba mokesčių administratoriaus iniciatyva (nesant…

Advokato paslaugos

Advokato Paslaugos   Norėdami būti savo srities profesionalais, advokatai paprastai savo kvalifikaciją kelia konkrečioje teisės srityje. Ieškodami geriausio teisės specialisto savo problemai spręsti kreipkitės į mus. Specializuoti advokatai per ilgametę…

Buhalterinė apskaita

Įmonės veiklą nuo pat jos įkūrimo pradžios lydi glaudžiai tarpusavyje susijusios sritys – teisė ir apskaita. Todėl labai svarbu, kad šias sritis tvarkytų patikimi ir kvalifikuoti specialistai. UAB „Teisės garantas“…

Skolų prevencija

Skolų prevencija – tai vienas efektyviausių būdų išvengti skolų ir su jomis susijusių pasekmių. Skolų prevenciją apima visuma priemonių, padedančių išvengti ilgalaikių skolų atsiradimo. Šios priemonės turėtų būti naudojamos ankstyvojoje…

Individualios įmonės steigimas

In­di­vi­du­a­li įmonė yra pri­va­tus ne­ri­bo­tos ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės ju­ri­di­nis as­muo, nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tis vie­nam fiziniam as­me­niui. Individualios įmonės steigėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo. Individuali įmonė laikoma įsteigta nuo jos…

Filialo, atstovybės steigimas

Juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo. Filialas veikia pagal juridinio asmens patvirtintus nuostatus….

Intelektinė nuosavybė

Intelektinė nuosavybė – tai nematerialioji nuosavybė, žmogaus dvasinės kūrybos bei protinio darbo rezultatas, proto (intelekto, mąstymo, minties) produktas, kuris yra saugomas įstatymo, kaip ir bet kuri kita nuosavybės forma. Intelektinės…