• Lietuviškai
  • English
  • Polski
  • Русский

Juridinių asmenų steigimas

Juridinių asmenų steigimas
Kvalifikuotų specialistų komanda teikia visas aukštos kokybės juridinių asmenų steigimo paslaugas ir konsultuoja dėl tolimesnės įmonės veiklos vykdymo bei verslo plėtros. Padėsime Jums įsteigti įmonę vos per tris darbo dienas ir patys imsimės visų reikalingų procedūrų tam atlikti: rengiame įmonės steigimo dokumentus, atliekame visus reikalingus veiksmus Juridinių asmenų registre ir glaudžiai dirbame su notarų biurais (pildome paraiškas, rezervuojame laikinus įmonės pavadinimus, rezervuojame laiką įmonės steigimo dokumentų tvirtinimui pas notarą, patvirtintus dokumentus teikiame Registrų centrui, paimame įregistruotos įmonės pažymėjimą ir atliekame kitus būtinus veiksmus, siekiant įregistruoti įmonę). Po verslo įsteigimo teikiame profesionalias konsultacijas – bendradarbiaudami su įvairiomis organizcijomis, užsienio ambasadų prekybos atstovybėmis, bankais ir užsienio partneriais aprūpiname Jūsų verslą vertingų patarimų ir veiksmų paketu dėl sėkmingos tolimesnės įmonės veiklos.

In­di­vi­du­a­li įmonė yra pri­va­tus ne­ri­bo­tos ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės ju­ri­di­nis as­muo, nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tis vie­nam fiziniam as­me­niui. Individualios įmonės steigėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo. Individuali įmonė laikoma įsteigta nuo jos…

Juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo. Filialas veikia pagal juridinio asmens patvirtintus nuostatus….

Že­mės ūkio ben­dro­vė Pri­va­tus, ri­bo­tos ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės juridi­nis as­muo, ku­rio pa­ja­mos per ūki­nius me­tus už že­mės ūkio produk­ci­ją ir su­teik­tas paslaugas že­mės ūkiui su­da­ro dau­giau kaip 50 pro­cen­tų vi­sų re­a­li­za­vi­mo…

Viešoji įstaiga – pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. Sritys, kuriose gali veikti viešoji įstaiga, neribojamos, tačiau paprastai…

Uždarosios akcinės bendrovės steigimas Uždaroji akcinė bendrovė – ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurios kapitalas yra suskirstytas į dalis – akcijas. UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2896…

Akcinė bendrovė – bendrovė, kuri priklauso vienam ar keliems juridiniams ar fiziniams asmenims ir veikia kaip juridinis asmuo. AB yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – įmonė, kurios kapitalas padalytas…

Juridinių asmenų steigimas   Įmonių steigimas   Akcinės bendrovės steigimas   Akcinė bendrovė – bendrovė, kuri priklauso vienam ar keliems juridiniams ar fiziniams asmenims ir veikia kaip juridinis asmuo. AB…