• Lietuviškai
  • English
  • Polski
  • Русский

Įmonių steigimas

Įmonių steigimas
Įmonių steigimas – tai specifinis procesas, kuris reikalauja nemažai žinių, laiko ir pasiruošimo. Apie savo verslo kurimą galvoja daugelis, tačiau pradedant viską nuo pradžių gali kilti daug klausimų. Todėl mūsų profesionalūs teisininkai, padės išvengti klaidų ir sutaupys Jūsų brangų laiką. Norite pradėti verslą ir įsteigti įmonę? UAB "Teisės garantas" padės Jums tai padaryti nuo pat pirmojo žingsnio iki visiško verslo vystymosi bei plėtojimosi.

Juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo. Filialas veikia pagal juridinio asmens patvirtintus nuostatus….

Že­mės ūkio ben­dro­vė Pri­va­tus, ri­bo­tos ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės juridi­nis as­muo, ku­rio pa­ja­mos per ūki­nius me­tus už že­mės ūkio produk­ci­ją ir su­teik­tas paslaugas že­mės ūkiui su­da­ro dau­giau kaip 50 pro­cen­tų vi­sų re­a­li­za­vi­mo…

Uždarosios akcinės bendrovės steigimas Uždaroji akcinė bendrovė – ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurios kapitalas yra suskirstytas į dalis – akcijas. UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2896…

Akcinė bendrovė – bendrovė, kuri priklauso vienam ar keliems juridiniams ar fiziniams asmenims ir veikia kaip juridinis asmuo. AB yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – įmonė, kurios kapitalas padalytas…