• Lietuviškai
  • English
  • Polski
  • Русский

Juridinių asmenų steigimas

Juridinių asmenų steigimas

 

Įmonių steigimas

 

Akcinės bendrovės steigimas

 

Akcinė bendrovė – bendrovė, kuri priklauso vienam ar keliems juridiniams ar fiziniams asmenims ir veikia kaip juridinis asmuo. AB yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – įmonė, kurios kapitalas padalytas į dalis – akcijas. Akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 150 tūkst. litų. Jos akcijos gali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, vadovaujantis vertybinių popierių rinką reglamentuojančiais teisės aktais. Bendrovės steigėjai gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Kiekvienas… (skaityti daugiau)

 

Uždarosios akcinės bendrovės steigimas

 

Uždaroji akcinė bendrovė – ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurios kapitalas yra suskirstytas į dalis – akcijas. UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 10 tūkst. litų. Joje turi būti mažiau kaip 250 akcininkų. Uždarosios akcinės bendrovės akcijos negali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, jei įstatymai nenustato kitaip. Bendrovės steigėjai gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Kiekvienas bendrovės steigėjas turi įsigyti bendrovės akcijų ir tapti jos akcininku. Bendrovės steigimo sutartis sudaroma, kai bendrovę steigia du ar daugiau(skaityti daugiau)

Filialo, atstovybės steigimas

 

Juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo. Filialas veikia pagal juridinio asmens patvirtintus nuostatus. Juridinio asmens atstovybė yra juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir turintis teisę atlikti tam tikrus veiksmus: atstovauti juridinio asmens… (skaityti daugiau)

Individualios įmonės steigimas

In­di­vi­du­a­li įmonė yra pri­va­tus ne­ri­bo­tos ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės ju­ri­di­nis as­muo, nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tis vie­nam fiziniam as­me­niui. Individualios įmonės steigėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo. Individuali įmonė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo juridinių asmenų registre. Terminas: IĮ steigimas atliekamas per 5-6 darbo dienas. Išlaidos: 1. Mūsų paslaugos (pagal… (skaityti daugiau)

Savivaldybės įmonės steigimas

Savivaldybės įmonė yra iš savivaldybės turto įsteigta arba įstatymų nustatyta tvarka savivaldybei perduota įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso savivaldybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. Savivaldybės įmonės tikslas – teikti viešąsias paslaugas, gaminti produkciją ir vykdyti kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus… (skaityti daugiau)

Žemės ūkio bendrovės steigimas

Že­mės ūkio ben­dro­vė – pri­va­tus, ri­bo­tos ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės ju­ri­di­nis as­muo, ku­rio pa­ja­mos per ūki­nius me­tus už že­mės ūkio pro­duk­ci­ją ir su­teik­tas pa­slau­gas že­mės ūkiui su­da­ro dau­giau kaip 50 pro­cen­tų vi­sų re­a­li­za­vi­mo pa­ja­mų. Že­mės ūkio ben­dro­vė­je ga­li bū­ti dvie­jų rū­šių da­ly­viai – ben­dro­vės na­riai ir pa­ji­nin­kai. Mi­ni­ma­lus že­mės ūkio ben­dro­vės na­rių skai­čius – du. Ben­dro­vės pa­ji­nin­kai nuo ben­dro­vės na­rių ski­ria­si tuo, kad jie ne­tu­ri spren­džia­mo­jo bal­so ben­dro­vės na­rių su­si­rin­ki­me(skaityti daugiau)

Kitų Juridinių asmenų steigimas

 

Ūkinės bendrijos steigimas

 

Ūki­nė ben­dri­ja ga­li bū­ti dvie­jų tei­si­nių for­mų (rū­šių): tik­ro­ji ūki­nė ben­dri­ja – bendriją sudaro tikrieji nariai, visi neribotai atsakingi už bendrijos prievoles; ko­man­di­ti­nė (pa­si­ti­kė­ji­mo) ūki­nė ben­dri­ja – bendriją sudaro bent vienas tikrasis narys ir narys (nariai) komanditorius (-iai). Na­riai ko­man­di­to­riai at­sa­ko tik ta sa­vo tur­to da­li­mi, ku­rią pa­gal su­tar­tį per­da­vė KŪB. Tikrojoje ūkinėje ben­dri­jo­je tu­ri bū­ti ne ma­žiau kaip du ir ne dau­giau kaip dvide­šimt na­rių (KŪB ne mažiau kaip du). Norint… (skaityti daugiau)

 

Viešosios įstaigos steigimas

 

Viešoji įstaiga – pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. Sritys, kuriose gali veikti viešoji įstaiga, neribojamos, tačiau paprastai viešosios įstaigos steigiamos švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos apsaugos, sporto veiklai vykdyti. Savivaldybės įsteigtos viešosios įstaigos teikia paslaugas ryšių, keleivinio transporto… (skaityti daugiau)

Asociacijos steigimas

Asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacijos steigėjais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys, sudarę asociacijos steigimo sutartį. Minimalus asociacijos… (skaityti daugiau)

Daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimas

 

Daugiabučio namo savininkų bendrija – ne pelno organizacija, įgyvendinanti namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Tai privatusis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. DNS bendrija negali būti įmonių steigėja ir… (skaityti daugiau)

Kredito unijos steigimas

Kredito unija – kredito įstaiga, kuri tenkina savo narių ūkinius ir socialinius poreikius ir turi licenciją verstis, ir verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš šiame įstatyme nustatytų neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu, taip pat turi teisę verstis įstaymų nustatytų finansinių paslaugų teikimu ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę. Kredito unijos, kaip juridinio asmens, teisinė forma gali būti tik kooperatinė bendrovė. Kredito unija privalo teikti šias licencines finansines paslaugas: 1) indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas iš neprofesionalių rinkos dalyvių… (skaityti daugiau)

 

Labdaros ir paramos fondo steigimas

 

Fondas – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio pagrindiniai veiklos tikslai yra labdaros ir paramos bei kitokios pagalbos teikimas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir Labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės… (skaityti daugiau)

Politinės partijos steigimas

 

Politinė partija yra savo pavadinimą turintis, pagal įstatymą įsteigtas viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti savo narių politinius interesus, padėti išreikšti Lietuvos Respublikos piliečių politinę valią, siekti dalyvauti įgyvendinant valstybės valdžią ir savivaldos teisę. Lietuvos Respublikos piliečiai turi teisę laisvai jungtis į politines partijas, dalyvauti jų veikloje bei iš… (skaityti daugiau)

Profesinės sąjungos steigimas

Asmenys, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartį ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje, įstatymo nustatyta tvarka turi teisę steigti profesines sąjungas ar stoti į jas savo interesams ginti. Profesinės sąjungos yra savanoriškos organizacijos, atstovaujančios ir ginančios darbuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus. Valstybės organams, darbdaviams, jų įgaliotiesiems… (skaityti daugiau)

Reiliginės bendruomenės steigimas

 

Religinė bendruomenė yra asmenų grupė, siekianti įgyvendinti tos pačios religijos tikslus. Ji gali būti atitinkamos religinės bendrijos vietinis padalinys. Religinės bendrijos yra bažnyčių ir tolygių religinių organizacijų – bendruomenių, siekiančių įgyvendinti tos pačios religijos tikslus, susivienijimai. Bendriją sudaro ne mažiau kaip dvi religinės bendruomenės, turinčios bendrą vadovybę. Lietuvoje pripažįstamos devynios… (skaityti daugiau)

Paslaugų sąrašas nėra baigtinis. Atsižvelgdami į klientų poreikius bei teisinių santykių pobūdį, teikiame ir kitas teisines paslaugas.